กลับ

โปรโมชั่น

ยิ่งแนะนำเพื่อนให้มาร่วมเป็นสมาชิกกับอารีเกเตอร์มาก ยิ่งได้ค่าแนะนำสมาชิกเพิ่มมากขึ้น

01 สิงหาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ตัวอย่างผลตอบแทนแม่ทีมที่มีหลายสายงาน ตัวอย่างผลตอบแทนแม่ทีมที่มีสายงานเดียว
เงื่อนไขการการจ่ายค่าผลตอบแทนค่าแนะนำสมาชิกชั้นที่ 1
  1. ค่าผลตอบแทนการแนะนำสมาชิกชั้นที่ 1 ให้คำนวณจากยอดขาย (เบี้ยสุทธิ) ของลูกทีม (ผู้ถูกแนะนำ) ที่ขายได้ในเดือนนั้น ๆ
  2. จ่ายค่าผลตอบแทน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
  3. บริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย โดยคิดจากค่าผลตอบแทนที่สมาชิกจะได้รับผ่านบัญชีธนาคารที่สมาชิกได้ให้ไว้ 
เงื่อนไขการการจ่ายค่าผลตอบแทนค่าแนะนำสมาชิกชั้นที่ 2
  1. ค่าผลตอบแทนการแนะนำสมาชิกชั้นที่ 2 ให้คำนวณจากยอดขาย (เบี้ยสุทธิ) ของสมาชิกชั้นที่ 2 ที่อยู่ภายใต้สายงานของสมาชิก ที่สามารถขายได้ในเดือนนั้น ๆ
  2. การจ่ายผลตอบแทนการแนะนำสมาชิกชั้นที่ 2 นับยอดขายรวม (เบี้ยสุทธิ) แม่ทีม, สมาชิกชั้นที่ 1 และ สมาชิกชั้นที่ 2 รวมกันไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท
  3. กรณีที่ยอดขาย (เบี้ยสุทธิ) รวมกันไม่ถึง 500,000 บาทในเดือนนั้น จะไม่ได้รับค่าแนะนำของสมาชิกชั้นที่ 2 แต่ยังคงได้ค่าแนะนำสำหรับสมาชิกชั้นที่ 1 ตามปกติ
  4. จ่ายค่าผลตอบแทนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
  5. บริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย โดยคิดจากค่าผลตอบแทนที่สมาชิกจะได้รับผ่านทางบัญชีธนาคารที่สมาชิกได้ให้ไว้
  6. มีผลตั้งแต่วันที่ 01 สิงหาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง