กลับ

โปรโมชั่น

ปรับเพิ่มผลตอบแทนกรณีชำระเต็มจำนวน

06 สิงหาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดผลตอบแทน เงื่อนไขกรณีชำระเต็มจำนวน รายกรมธรรม์ประกันภัย
รถยนต์ประเภทชั้นประกัน 1, 2 และ 3
  1. สมาชิกแจ้งงานผ่านระบบอารีเกเตอร์ และ ชำระค่าเบี้ยประกันแบบเต็มจำนวนเท่านั้น
  2. บริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย โดยคิดจากค่าผลตอบแทนที่สมาชิกจะได้รับผ่านบัญชีธนาคารที่สมาชิกได้ให้ไว้
  3. การปรับเพิ่มอัตราการจ่ายผลตอบแทนรายกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภทชั้นประกัน 1, 2 และ 3 มีผลตั้งแต่วันที่ 06 สิงหาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง