หน้าแรก > ข่าวและบทความ > ประกาศการพ้นสภาพการเป็นสมาชิกอารีเกเตอร์

ประกาศการพ้นสภาพการเป็นสมาชิกอารีเกเตอร์

13 มกราคม 2566
ประกาศการพ้นสภาพการเป็นสมาชิกอารีเกเตอร์

ประกาศการพ้นสภาพการเป็นสมาชิกอารีเกตอร์เนื่องจากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงการเป็นสมาชิก การกระทำของบุคคลดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ 

A0003652      น.ส. ณัชทภัส ศรีลาภเลิศ
A0003385      น.ส. สุภาภรณ์ ทับปลาขาว
A0004173      นาย จิระชัย อัจฉริยศิลป์
A0004458      น.ส. จุฑามาศ เขียวหลี
A0000264      น.ส. นารีรัตน์ ภาสดา
A0003291      น.ส. ธิดา เชิงน้ำ
A0001663      น.ส. ณพรรษสร ฉัตรบุณย์ยงกุล
A0003637      น.ส. พิจิตรา สุรวิทย์      
A0001678      นาย ณวัสน์ วงษ์กุลนิติพล         
A0000754      ร.ต.หญิง พรรณิตา ยศปัญญา  
A0003147      นาย อนุตร ถีติปริวัตร    
A0004031      น.ส. อัญชนา นิรัตน์      
A0001229      นาย เอก อภิญ 
A0003829      น.ส. ธัญญา จันทวงศ์   
A0002076      น.ส. ศิริวิมล สว่างพื้น    
A0003670      น.ส. เอมวิกา สว่างพื้น   
A0003274      น.ส. รัชฎาภรณ์ นันท์คำ
A0004097      นาง จิตรา พร้อมใจ