หน้าแรก > ข่าวและบทความ > ประกาศการพ้นสภาพการเป็นสมาชิกอารีเกเตอร์

ประกาศการพ้นสภาพการเป็นสมาชิกอารีเกเตอร์

13 มกราคม 2566
ประกาศการพ้นสภาพการเป็นสมาชิกอารีเกเตอร์

ประกาศการพ้นสภาพการเป็นสมาชิกอารีเกตอร์เนื่องจากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงการเป็นสมาชิก การกระทำของบุคคลดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ 

 

A0003291

น.ส.

ธิดา

เชิงน้ำ

A0001663

น.ส.

ณพรรษสร

ฉัตรบุณย์ยงกุล

A0003637

น.ส.

พิจิตรา

สุรวิทย์

A0001678

นาย

ณวัสน์

วงษ์กุลนิติพล

A0000754

ร.ต.หญิง

พรรณิตา

ยศปัญญา

A0003147

นาย

อนุตร

ถีติปริวัตร

A0004031

น.ส.

อัญชนา

นิรัตน์

A0001229

นาย

เอก

อภิญ

A0003829

น.ส.

ธัญญา

จันทวงศ์

A0002076

น.ส.

ศิริวิมล

สว่างพื้น

A0003670

น.ส.

เอมวิกา

สว่างพื้น

A0003274

น.ส.

รัชฎาภรณ์

นันท์คำ

A0004097

นาง

จิตรา

พร้อมใจ