หน้าแรก > privacynotice

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับลูกค้าอารีเกเตอร์
วันที่มีผลบังคับใช้ 1 มีนาคม 2564

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าฉบับนี้ ("ประกาศ") ออกโดย บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" "เรา" หรือ "ของเรา") ในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มและ/หรือเว็บไซต์อารีเกเตอร์ ("แพลตฟอร์มอารีเกเตอร์") ถึงลูกค้า และบุคคลอื่น ๆ ที่รับบริการ และ/หรือผลิตภัณฑ์จากสมาชิกของแพลตฟอร์มอารีเกเตอร์ หรือผู้ใช้แพลตฟอร์มอารีเกเตอร์รายอื่น ("ท่าน" หรือ "ของท่าน") เราในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดำเนินการตามคำขอของท่าน หรือให้บริการแก่ท่านตามคำสั่งของสมาชิกของแพลตฟอร์มอารีเกเตอร์ หรือผู้ใช้แพลตฟอร์มอารีเกเตอร์รายอื่น โดยสมาชิก หรือผู้ใช้แพลตฟอร์มอารีเกเตอร์รายอื่นซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กับท่านจะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และท่านอยู่ภายใต้บังคับแห่งนโยบาย/ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านั้น สำหรับการให้บริการและ/หรือการจัดหาผลิตภัณฑ์ให้แก่ท่าน

ประกาศฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายถึงการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ประกาศฉบับนี้ยังให้รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิและทางเลือกต่าง ๆ ของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีที่ท่านสามารถติดต่อทางบริษัทฯ เพื่อรับคำตอบสำหรับคำถามของท่าน

1. ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่เราเก็บรวบรวม
ในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอารีเกเตอร์ ประเภทของข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม จะขึ้นอยู่กับลักษณะที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิก หรือผู้ใช้แพลตฟอร์มอารีเกเตอร์รายอื่น โดยบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้
 • ข้อมูลระบุตัวตน: เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด อายุ เพศ รายละเอียดการติดต่อ (เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลติดต่อทางโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ อีเมล์ และข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค) เอกสารการระบุตัวตนที่ออกโดยรัฐบาล (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง หรือเอกสารการระบุตัวตนอื่น ๆ ที่ออกโดยรัฐบาล) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน สัญชาติ ภาพถ่าย ข้อมูลด้านอาชีพและสถานะการจ้างงาน ข้อมูลด้านรูปแบบการใช้ชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย และประวัติการขับขี่
 • รายละเอียดของยานพาหนะ: เช่น ใบอนุญาตสำหรับยานพาหนะของท่าน ข้อมูลยานพาหนะในปัจจุบันของท่าน เช่น หมายเลขทะเบียน จังหวัดที่จดทะเบียน ยี่ห้อรถ รุ่น ปีที่ผลิต ปีจดทะเบียนของยานพาหนะ หมายเลขตัวถัง ขนาดเครื่องยนต์หรือซีซี และน้ำหนักสุทธิของยานพาหนะ รายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม เช่น อุปกรณ์เพิ่มเติมและอุปกรณ์ตกแต่ง
 • รายละเอียดผลิตภัณฑ์/บริการ: เช่น รายละเอียดประกันภัยที่ทำไว้ในอดีต หรือในปัจจุบัน ประวัติการเคลมประกันภัย ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ หมายเลขกรมธรรม์ประกันภัย รายละเอียดบริษัทประกันภัย วิธีการชำระเบี้ยประกัน ระยะเวลาการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย (ตั้งแต่วันเอาประกันและวันสิ้นสุดการเอาประกัน) รายละเอียดเบี้ยประกัน เหตุผลในการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย จำนวนงวด จำนวนเงินที่จ่ายต่องวด และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ข้อมูลการสื่อสาร: เช่น การตั้งค่าการสื่อสารของท่าน บันทึกการติดต่อจากลูกค้า บันทึกการขาย รายละเอียดหรือเนื้อหาของการสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัทฯ
 • รายละเอียดทางการเงิน: เช่น รายละเอียดบัญชีธนาคารของท่าน ชื่อบัญชีธนาคารและหมายเลขบัญชี รหัสธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต/หมายเลขบัตรเดบิต จำนวนปีที่ใช้บริการธนาคารและจำนวนบัตรเครดิตที่มี (เพื่อตรวจสอบรายละเอียดคำขอ) การชำระเงินของท่าน สถานะทางการเงินของท่าน การชำระเงินให้แก่ท่านและโดยท่าน
 • ข้อมูลการตลาด: เช่น การตั้งค่าทางการตลาดของท่าน ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่บริษัทฯ คาดว่าท่านอาจสนใจ และการอ้างถึง/การอนุมานตามการโต้ตอบหรือการปฏิสัมพันธ์ของท่านกับบริษัทฯ บริษัทในเครือ หรือพันธมิตรของบริษัทฯ
 • ข้อมูลอื่นใดที่ให้แก่บริษัทฯ: ข้อมูลที่ได้ให้ไว้เป็นส่วนหนึ่งในการเริ่มสร้างความสัมพันธ์ใหม่หรือเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันกับท่าน และสามารถระบุตัวตนของท่านได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น: บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 นี้ (เช่น สมาชิกในครอบครัวของท่าน ผู้ขับขี่อื่น หรือผู้รับผลประโยชน์) สำหรับการจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือการดำเนินการให้บริการของบริษัทฯ หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่บริษัทฯ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านมีอำนาจในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดย (ก) แจ้งให้บุคคลอื่นนั้นทราบเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ และ (ข) ได้รับความยินยอมในกรณีที่เกี่ยวข้อง หรือเมื่อจำเป็นเพื่อให้บริษัทฯ สามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ และ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน: เช่น ข้อมูลศาสนา (ตามปรากฎบนบัตรประจำตัวประชาชน) และข้อมูลสุขภาพ เราจะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนบนพื้นฐานของความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือตามกรณีที่กฎหมายอนุญาต
หากมีความเป็นไปได้ในการผสานข้อมูลใด ๆ เข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากมีการใช้ข้อมูลอื่นเพื่อสร้างโปรไฟล์ของท่าน บริษัทฯ จะถือว่าข้อมูลอื่น ๆ และข้อมูลที่ผสานกันเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เยาว์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถและบุคคลไร้ความสามารถ ภายใต้ความยินยอมของผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนหรือผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลในกรณีที่มีความจำเป็น หรือเมื่อบริษัทฯ มีฐานทางกฎหมายอื่นในการเก็บรวบรวมได้ตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต บริษัทฯ จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีโดยปราศจากความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนตามจำเป็น หรือจากบุคคลเสมือนไร้ความสามารถและบุคคลไร้ความสามารถ โดยปราศจากความยินยอมจากผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลตามกฎหมาย ในกรณีที่บริษัทฯ ทราบว่าบริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่เจตนาจากผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนตามที่กฎหมายกำหนด หรือจากบุคคลเสมือนไร้ความสามารถและบุคคลไร้ความสามารถโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลตามกฎหมายนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าวทันที หรือประมวลผลเท่าที่บริษัทฯ มีฐานทางกฎหมายอื่น นอกเหนือจากการขอความยินยอมรองรับ

หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่บริษัทฯ หรือตัวแทนและ/หรือผู้ให้บริการภายนอก (เช่น สมาชิกในครอบครัวของท่าน ผู้ขับขี่อื่น หรือผู้รับผลประโยชน์) เพื่อดำเนินการใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับบริการของบริษัทฯ หรือกรณีที่ท่านมีการร้องขอให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นไปยังบุคคลที่สาม ท่านรับรองและให้การยืนยันว่าบุคคลเหล่านั้นได้รับการแจ้งเกี่ยวกับเนื้อหาในประกาศฉบับนี้อันรวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัทฯ และท่านได้รับความยินยอมตามที่จำเป็นจากบุคคลอื่นเหล่านั้น และท่านได้รับการอนุญาตในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านั้น รวมถึงการให้บริษัทฯสามารถเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามที่ระบุในประกาศฉบับนี้

2. เหตุใดเราจึงเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ในบางกรณี บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์บางประการตามที่ระบุไว้ด้านล่าง ทั้งนี้ เฉพาะในบางกรณีที่บริษัทฯ ระบุไว้ว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลใด ๆ เป็นไปโดยอาศัยความยินยอมของท่าน บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยฐานทางกฎหมายอันได้แก่ (1) การปฏิบัติตามสัญญาสำหรับการให้บริการหรือธุรกรรมแก่ท่าน (2) การปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ (3) ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลอื่น (4) ฐานประโยชน์ที่สำคัญเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ/หรือ (5) ฐานประโยชน์สาธารณะ เพื่อการดำเนินการอันเป็นสาธารณประโยชน์ หรือเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ
 • การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ: เช่น เพื่อทำการวิจัยหรือวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ รวมถึงการใช้ข้อมูลนิรนามเพื่อวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ของเครื่องจักรกล รวมถึงการดำเนินการใดๆเพื่อการปรับปรุงการให้บริการของบริษัทฯ และ เพื่อรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการบริการ
 • การให้บริการ: เช่น เพื่อการดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อเสนอราคา หรือการเปรียบเทียบข้อเสนอราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ท่านกำลังทำการเปรียบเทียบ หรือมีข้อซักถามอยู่ รวมถึงการส่งมอบข้อมูลดังกล่าวให้แก่ท่าน เพื่อการดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับคำขอรับกรมธรรม์ การจัดทำและจัดการกรมธรรม์ การดำเนินการกับเบี้ยประกันและการชำระเบี้ยประกัน
 • การโฆษณาและการตลาด เช่น เพื่อทำการตลาด การสื่อสาร ประกาศ ข่าวสาร และการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ รวมถึงการโฆษณาและการสื่อสารทางการตลาด บริการและของรางวัลจากบริษัทฯ บริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อส่งข้อเสนอสำหรับโปรโมชั่น ข้อเสนอพิเศษและข้อเสนอ / โปรโมชั่นอื่น ๆ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการให้ส่วนลด) งานกิจกรรมและงานกิจกรรมในด้านความร่วมมือ / การเป็นพันธมิตร และบริการโฆษณาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อทำการตลาดแบบตรงและการทำการตลาดเฉพาะบุคคล เพื่อแสดงโฆษณาออนไลน์ เพื่อให้ข้อเสนอหรือโปรโมชั่นแบบกำหนดเป้าหมาย เพื่อดำเนินการและจัดการการลงทะเบียนบัญชีและการลงทะเบียนกิจกรรมของท่าน เพื่อดำเนินการวางแผนกลยุทธ์ และดำเนินการด้านการตลาดดิจิทัล เพื่อดำเนินการในด้านความสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เพื่อทำการวิจัยทางการตลาด และประเมินหรือปรับปรุงประสิทธิภาพทางการตลาดของเรา เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ การสื่อสารการตลาดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านเอเจนซี่
 • การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและธุรกิจ: เช่น เพื่อเก็บรักษาบันทึกการเรียกเก็บเงินลูกค้า เพื่อปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลของท่าน เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล เพื่อทำการควบคุมความเสี่ยงของบริษัทฯ การตรวจสอบและการเก็บบันทึกการตรวจสอบ เพื่อเก็บบันทึกทางธุรกิจและอื่น ๆ เพื่อการปฏิบัติงาน จัดการ และรักษาการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อดูแลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ การจัดการระบบสื่อสาร การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการตรวจสอบความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อดูแลการจัดการธุรกิจภายในสำหรับข้อกำหนดการปฏิบัติงานภายใน นโยบายและขั้นตอนของบริษัทฯ
 • เพื่อการสื่อสารและการจัดการความสัมพันธ์ของเรากับท่าน: เช่น เพื่อแจ้งข้อมูลแก่ท่าน การสื่อสารทางข้อความ (SMS) หรืออีเมล์ เพื่อส่งจดหมายหรือเอกสาร เพื่อจัดการความสัมพันธ์ของเรา เพื่อการจัดการกับข้อซักถาม ข้อเรียกร้อง หรือเรื่องร้องเรียนอื่นใดที่ท่านอาจมี
 • เพื่อการยืนยันตัวตนของท่าน: เช่น การลงทะเบียน การยืนยัน การระบุตัวตนและการรับรองความถูกต้องของท่าน หรือตัวตนของท่านและการลงนาม เพื่อยืนยันตำแหน่งของท่านเพื่อให้สามารถเข้าถึงบัญชีของท่าน และเพื่อเก็บคำถามรักษาความปลอดภัยที่ใช้ในการยืนยันตัวตนในภายหลังสำหรับกรณีผ่านทางออนไลน์ หรือมือถือ
 • การปกป้องประโยชน์ของบริษัทฯ: เช่น เพื่อป้องกันความปลอดภัยและความมั่นคงของบริษัทฯ การใช้สิทธิ์และการปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ เมื่อจำเป็นและสามารถทำได้ตามกฎหมาย ตัวอย่างเช่น เพื่อตรวจจับ ป้องกันและตอบสนองการร้องเรียนที่เป็นการทุจริต และเพื่อประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต และการระบุธุรกรรมที่มีการทุจริต การเรียกร้องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการละเมิดกฎหมาย เพื่อจัดการและป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินและสินทรัพย์ของเรา เพื่อดำเนินการตรวจสอบรายชื่อการติดโทษ (sanction list) การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายในและบันทึก การจัดการสินทรัพย์ ระบบและการควบคุมธุรกิจอื่น ๆ เพื่อป้องกันหรือปราบปรามอันตรายซึ่งอาจเกิดกับชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล เพื่อการตรวจสอบรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ การติดตามเหตุการณ์ เพื่อป้องกันและรายงานความผิดทางอาญา และเพื่อปกป้องความปลอดภัยและความมั่นคงของบริษัทฯ สำหรับการอ้างอิงและใช้เป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องหรือการดำเนินคดี
 • ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย: เช่น การปฏิบัติตามกฎหมาย การดำเนินคดี หรือคำสั่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งอาจรวมถึงคำสั่งจากหน่วยงานของรัฐนอกประเทศไทย และ/หรือการให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานราชการ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย เมื่อบริษัทฯ มีความเห็นสมควรว่า บริษัทฯ จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ความร่วมมือตามกฎหมาย การดำเนินการ คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ หลักจรรยาบรรณ และนโยบายภายในของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ การใช้สิทธิและการโต้ตอบข้อเรียกร้องทางกฎหมาย เพื่อเก็บรักษาบันทึกและแก้ไขข้อร้องเรียนและข้อพิพาท เพื่อประมวลผลการดำเนินกิจกรรม เพื่อประมวลผลกิจกรรมการรายงานเครดิต และการกำกับดูแลและการรายงานภาษี การเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ
 • การทำงานของแพลตฟอร์มของบริษัทฯ: เช่น เพื่อการบริหารงาน การดำเนินงาน การติดตามงาน การตรวจสอบ และจัดการแพลตฟอร์มของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกและตรวจสอบให้แน่ใจว่าทำงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและปลอดภัย เพื่อการอำนวยความสะดวกต่าง ๆให้กับท่านในแพลตฟอร์มของบริษัทฯ ปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาในแพลตฟอร์มของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถเข้าถึงระบบที่มีอยู่และให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค
 • การทำธุรกรรมขององค์กร: ในกรณีที่มีการขายกิจการ โอนกิจการ การควบรวมกิจการ ปรับโครงสร้างกิจการหรือเหตุการณ์ที่คล้ายกัน ซึ่งบริษัทฯ อาจโอนข้อมูลของท่านไปยังบุคคลที่สามอย่างน้อยหนึ่งราย อันเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมนั้น
 • การป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัย: เช่น การตรวจสอบบันทึกกิจกรรมเครือข่าย เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ความปลอดภัย เพื่อดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยและเพื่อป้องกันอันตรายอันอาจเกิดกับข้อมูล การฉ้อฉล การฉ้อโกง หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและกิจกรรมอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวโยงกับการบำรุงรักษาข้อมูล
 • วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน:
  • เพื่อวัตถุประสงค์ในการยื่นสำเนาบัตรประชาชนของคุณในการดำเนินการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: ข้อมูลศาสนา (ตามที่ปรากฏบนบัตรประจำตัวประชาชน)
   หมายเหตุ: บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทไม่มีวัตถุประสงค์ในการเก็บใช้และไม่มีการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนซึ่งปรากฏอยู่บนหน้าบัตรประชนของคุณในระบบข้อมูลของบริษัท
  • เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตรวจสอบประวัติ และกระบวนการรับประกันภัย (underwriting process) เพื่อนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ: ประวัติอาชญากรรม
  • เพื่อวัตถุประสงค์ในการขอรับใบเสนอราคากรมธรรม์ประกันภัย เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือกระบวนการพิจารณาเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การดำเนินการเรียกสินไหมทดแทน และการชำระสินไหมในนามของผู้เอาประกันภัยอันเกินขอบเขตของกฎหมายที่อนุญาต: ข้อมูลสุขภาพ
  • เพื่อวัตถุประสงค์ในการขอรับใบเสนอราคากรมธรรม์ประกันภัย และเพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือกระบวนการพิจารณาเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การดำเนินการเรียกสินไหมทดแทน และการชำระสินไหมในนามของผู้เอาประกันภัยอันเกินขอบเขตของกฎหมายที่อนุญาต: ข้อมูลความพิการ
กรณีที่บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด หรือกรณีที่บริษัทฯ ต้องเข้าทำสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญากับท่าน และท่านไม่ได้ให้ข้อมูลนั้นเมื่อมีการร้องขอ บริษัทฯ อาจไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ข้างต้นได้

ในกรณีที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมสำหรับการดำเนินกิจกรรมบางอย่างในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จะดำเนินการขอรับความยินยอมจากท่านสำหรับกิจกรรมดังกล่าวแยกต่างหาก

3. ผู้ที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอกต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ข้างต้น:
 • สมาชิกของแพลตฟอร์มอารีเกเตอร์ หรือผู้ใช้แพลตฟอร์มอารีเกเตอร์
 • กลุ่มธุรกิจทางการเงินและบริษัทในเครือกรุงศรี: บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อกลุ่มธุรกิจทางการเงินและบริษัทในเครือกรุงศรี
 • พันธมิตรทางธุรกิจ: บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบริษัทที่บริษัทฯ ได้ร่วมมือเพื่อเสนอหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้าหรือผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต ตัวอย่างเช่น บริษัทประกันภัย ผู้ให้บริการชำระเงิน ผู้ให้บริการวิเคราะห์ ตัวแทนผู้ให้บริการด้านการตลาด สื่อโฆษณา และการสื่อสาร
 • ผู้ให้บริการ: บริษัทฯ ใช้บริษัทอื่นเพื่อให้บริการในนามของบริษัทฯ และเพื่อสนับสนุนบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อผู้ให้บริการเหล่านี้ หรือบริษัทดังกล่าวอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในนามของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น ผู้บริการจัดส่งพัสดุด่วน ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้ให้บริการที่เก็บข้อมูล ผู้ให้บริการคลาวด์ ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการเครือข่ายแพลตฟอร์มที่ใช้สนับสนุน ผู้ให้บริการด้านการจัดการทั่วไป ผู้ให้บริการคอลเซ็นเตอร์ ผู้ให้บริการจัดส่งข้อความ (SMS) ที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ผู้ให้บริการด้านการพิมพ์และการขนส่ง ผู้สื่อข่าว และประชาสัมพันธ์
 • บุคคลที่สามอื่น ๆ : บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในนามของท่าน หรือเกี่ยวข้องกับการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านได้รับจากบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงสมาชิกของแพลตฟอร์มอารีเกเตอร์
 • บุคคลที่สามที่ท่านอนุญาตหรือมีคำขอให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน: เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยความยินยอมของท่านหรือตามคำขอของท่าน
 • ผู้มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นผู้ซื้อ (รวมถึงตัวแทนและที่ปรึกษา): ในกรณีที่บริษัทฯ ตั้งใจจะขายส่วนหนึ่งส่วนใดของธุรกิจของบริษัทฯ หรือสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือถ้าบุคคลที่สามได้มาซึ่งสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ในกรณีนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ที่บริษัทฯ ขาย โดยบริษัทฯ จะแจ้งผู้ซื้อว่าจะต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่อธิบายไว้ในประกาศนี้เท่านั้น
 • หน่วยงานรัฐบาลและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือตามความจำเป็น: บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานกำกับดูแล หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ตามกฎหมายและวัตถุประสงค์ตามที่จำเป็น เช่น
  • เพื่อตอบสนองต่อคำขอจากหน่วยงานกำกับดูแล หรือเพื่อตอบสนองต่อหมาย หมายศาล การตรวจสอบของรัฐบาลหรือการสอบสวน การขอบังคับใช้กฎหมาย กรมสอบสวนคดีพิเศษ คำสั่งทางกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายอื่น ๆ
  • เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายอื่น ๆ เช่น บังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ การใช้ หรือการปกป้องสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือกรณีที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นสิ่งจำเป็นหรือเหมาะสมเพื่อปกป้องสิทธิของบริษัทฯ สิทธิในการปกป้องความปลอดภัยในชีวิตของบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น ๆ ความปลอดภัยของบุคคลหรือทรัพย์สิน หรือเพื่อตรวจจับ ป้องกันหรือจัดการกับการฉ้อโกง
4. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เท่าที่จำเป็นเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่มีการเก็บรวบรวมและเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ตามรายละเอียดในประกาศฉบับนี้และตามกฎหมายที่บังคับใช้ โดยบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่ท่านสิ้นสุดความสัมพันธ์ หรือ การติดต่อครั้งสุดท้ายกับบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานกว่าดังกล่าวตามที่จำเป็น และ/หรือเท่าที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

5. สิทธิของท่าน
สิทธิที่ระบุไว้ในส่วนนี้เป็นสิทธิตามกฎหมายของท่าน ซึ่งท่านสามารถร้องขอใช้สิทธิเหล่านี้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดโดยกฎหมาย และมาตราการการจัดการด้านสิทธิของบริษัทฯ โดยท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้:
 • การเข้าถึง: ท่านมีสิทธิในการเข้าถึง รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือร้องขอการเปิดเผยซึ่งการได้มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม
 • การแก้ไข: เมื่อท่านพิจารณาว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์ ท่านมีสิทธิร้องขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้
 • การลบ: ท่านมีสิทธิร้องขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลกลายเป็นนิรนาม ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด
 • การจำกัด: ท่านมีสิทธิร้องขอการจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • การคัดค้าน: ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เฉพาะของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดแบบตรง ซึ่งรวมถึงการทำโปรไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดแบบตรงนั้นด้วย
 • การถอนคำยินยอม: หากท่านเคยให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมของท่านได้ตลอดเวลา
 • การขอรับข้อมูลส่วนบุคคล: ในกรณีที่กฎหมายให้ท่านมีสิทธิที่จะขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และการส่งข้อมูลดังกล่าวไปให้องค์กรอื่น
 • การร้องเรียน: ท่านมีสิทธิที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบริษัทฯ หรือในนามของบริษัทฯ
6. การเปลี่ยนแปลงประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ อาจแก้ไขหรือปรับปรุงประกาศฉบับนี้เป็นครั้งคราว ตามการเปลี่ยนแปลงของแนวทางการปฏิบัติหรือนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ จากเหตุผลต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย ฯลฯ การแก้ไขหรือการปรับปรุงประกาศฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อบริษัทฯ ประกาศบนเว็บไซต์ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ หรือขอความยินยอมจากท่านอีกครั้ง หากมีการปรับปรุงที่สำคัญสำหรับประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หรือหากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องทำตามกฎหมาย

7. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
บริษัทฯ จะดำเนินการป้องกันตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งบริษัทฯ มีอยู่ได้รับความคุ้มครองไม่ให้มีการนำไปใช้ การเข้าถึง การดัดแปลงแก้ไข หรือการเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต และการป้องกันนี้รวมถึง
 • การใช้เทคโนโลยีและกระบวนการสารสนเทศที่เหมาะสม
 • การใช้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายการรักษาความปลอดภัยที่มีไฟร์วอลล์ที่เหมาะสม มีเทคโนโลยีการเข้ารหัส และขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าใช้ที่มีการรักษาความปลอดภัย (log on) โดยกำหนดให้ใส่รหัสผ่านเพื่อให้สามารถเข้าถึงเพื่อคุ้มครองไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้
 • การทำลาย หรือ การ“ไม่ระบุตัวตน” ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัย หากบริษัทฯไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวอีกต่อไป ทั้งนี้ ภายใต้บังคับของกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องเก็บข้อมูลบางรายการตามระยะเวลาที่กำหนด
 • การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสามารถทำได้เฉพาะพนักงานของบริษัทฯ หรือผู้ที่ให้บริการแทนบริษัทฯ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการดำเนินการตามที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง และ ขอข้อมูลส่วนบุคคลบางประการจากท่าน เมื่อท่านประสงค์จะหารือเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่บริษัทฯ ให้แก่ท่าน
8. สิทธิของคุณ
ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องคุณ มีอาจมีสิทธิตามที่ระบุดังต่อไปนี้
 • สิทธิในการเข้าถึง คุณมีสิทธิตรวจสอบข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ การเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือขอทราบที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณไม่ได้ให้ไว้กับบริษัทโดยตรง
 • สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ถูกต้อง หากคุณเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์ คุณอาจขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวได้
 • สิทธิในการลบหรือทำลาย คุณมีสิทธิขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลของคุณที่บริษัทเก็บรวบรวม ให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบกระทือนต่อ สิทธิของผู้อื่น ความมั่นคงปลอดภัย สัญญาที่มีอยู่ต่อบริษัท รวมถึงเป็นเป็นการขัดต่อกฎหมาย
 • สิทธิในการระงับใช้ คุณอาจมีสิทธิขอให้ระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่เห็นว่าข้อมูลของคุณไม่ถูกต้องเหมาะสม หรือขอระงับการลบ/ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ถ้ากฎหมายได้ให้สิทธิไว้ คุณมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากบริษัทในรูปแบบที่สามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น โดยต้องเป็น (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ไว้กับบริษัท และ (ข) กรณีบริษัทได้รับความยินยอมจากคุณหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับคุณ
 • สิทธิในการคัดค้าน คุณมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่นการคัดค้านการตลาดแบบตรง
 • สิทธิในการขอถอนความยินยอม หากคุณได้ยินยอมให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีสิทธิขอยกเลิกความยินยอมเมื่อไหร่ก็ได้
 • สิทธิในการร้องเรียน คุณมีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ทั้งที่บริษัทเป็นผู้ดำเนินการดังกล่าว หรือกรณีบุคคลอื่นเป็นผู้ดำเนินการในนามของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทขอโอกาสจัดการแก้ไขสิ่งที่คุณกังวล ก่อนที่คุณจะติดต่อหน่วยงานที่มีอำนาจ บริษัทขอให้คุณติดต่อบริษัทเป็นอันดับแรก เพื่อพูดคุยแก้ไขในสิ่งที่คุณกังวล
ทั้งนี้ การขอใช้สิทธิของคุณตามที่กำหนดอาจมีข้อจำกัดสิทธิตามกฎหมาย และบางกรณีบริษัทสามารถปฏิเสธคำขอของคุณด้วยเหตุผลที่เหมาะสม โดยคุณสามารถใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นได้ตามที่อยู่ในหัวข้อ “การติดต่อและสอบถาม”

9. การติดต่อและสอบถาม
ถ้าท่านมีคำถาม ความคิดเห็น หรือข้อกังวลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ หรือหากท่านต้องการส่งคำขอตามสิทธิที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ กรุณาติดต่อบริษัทฯ ตามที่อยู่ด้านล่าง บริษัทฯ จะดำเนินการตอบท่าน และให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวแก่ท่าน

ติดต่อสอบถาม หรือต้องการขอใช้สิทธิ:
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ 428 อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น 9-15 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Call Center: โทร. 088-088-0880
อีเมล: [email protected]

ติดต่อร้องเรียน เรื่องการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล:
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
อีเมล : [email protected]
ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับสมาชิกอารีเกเตอร์
วันที่มีผลบังคับใช้ 1 มีนาคม 2564

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสมาชิกอารีเกเตอร์ ฉบับนี้ ("ประกาศ") ออกโดย บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" "เรา" หรือ "ของเรา") ในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอารีเกเตอร์ ถึงบุคคลภายนอกองค์กรที่บริษัทฯ มีปฏิสัมพันธ์ด้วย อันรวมถึงนายหน้า ตัวแทน สมาชิก และผู้ใช้รายอื่น ๆ ซึ่งใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือเว็บไซต์อารีเกเตอร์ (รวมเรียกว่า “ ท่าน” หรือ“ ของท่าน”)

ประกาศฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายถึงการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นอกจากนี้ประกาศฉบับนี้ยังให้รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิและทางเลือกต่าง ๆ ของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีที่ท่านสามารถติดต่อทางบริษัทฯ เพื่อรับคำตอบสำหรับคำถามของท่าน

1. ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่เราเก็บรวบรวม
บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงจากท่าน (ในฐานะสมาชิกของบริษัทฯ ) หรือโดยอ้อมจากแหล่งอื่น ๆ และ/หรือผ่านบริษัทในเครือ บริษัทอื่น ๆ พันธมิตรทางธุรกิจ หรือบุคคลที่สาม ( เช่น ตัวแทนอ้างอิง)

ประเภทของข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม จะขึ้นอยู่กับลักษณะที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับบริษัทฯ และบริการที่ท่านต้องการหรือประสงค์จากบริษัทฯ โดยบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้
 • ข้อมูลระบุตัวตน: เช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ ที่อยู่ อีเมล เอกสารการระบุตัวตนที่ออกโดยรัฐบาล (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง สำเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารการระบุตัวตนอื่น ๆ ที่ออกโดยรัฐบาล) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ภาพถ่าย หมายเลขโทรศัพท์ Line ID หมายเลขประจำตัวสมาชิก หมายเลขใบอนุญาตการเป็นนายหน้าประกันภัย ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน สถานภาพการสมรส ลายเซ็น รวมถึงข้อมูลด้านอาชีพและสถานะการจ้างงาน
 • รายละเอียดทางการเงิน: เช่น รายละเอียดบัญชีธนาคารของท่าน ชื่อบัญชีธนาคารและหมายเลขบัญชี สถานะทางการเงิน และรายละเอียดค่าคอมมิชชั่น
 • ข้อมูลการสื่อสาร: เช่น บันทึกการสอบถามของท่าน และรายละเอียด หรือเนื้อหาของการสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัทฯ หรือรายละเอียดหรือเนื้อหาของการสื่อสารระหว่างท่านกับลูกค้า
 • รายละเอียดผลการปฏิบัติงาน: เช่น บันทึกผลการปฏิบัติงานของท่าน บันทึกการขาย และข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินของสมาชิก
 • ข้อมูลอุปกรณ์: เช่น ประเภทของอุปกรณ์ของท่าน ประเภทและเวอร์ชันของเว็บเบราว์เซอร์ ประเภทและเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ การตั้งค่าการแสดงผลหรือหน้าจอ ภาษาที่เลือก การติดต่อกับอุปกรณ์ ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP address) ข้อมูลเครือข่ายอุปกรณ์เคลื่อนที่ ที่ตั้ง และรหัสประจำตัวของอุปกรณ์
 • การตั้งค่าและความสนใจ: เช่น ความสนใจของท่าน การตั้งค่าต่าง ๆ กิจกรรมการใช้งาน และเว็บไซต์คุกกี้
 • ข้อมูลการตลาด: เช่น การตั้งค่าและความสนใจทางการตลาดของท่าน ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่บริษัทฯ คาดว่าท่านอาจสนใจ และการอ้างถึง/การอนุมานตามการโต้ตอบหรือการปฏิสัมพันธ์ของท่านกับบริษัทฯ บริษัทในเครือ หรือพันธมิตรของบริษัทฯ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น: บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 นี้ (เช่น การอ้างอิง หรือบุคคลอ้างอิงของท่าน) สำหรับการดำเนินการให้บริการของบริษัทฯ หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่บริษัทฯ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านมีอำนาจในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดย (ก) แจ้งให้บุคคลอื่นนั้นทราบเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ และ (ข) ได้รับความยินยอมในกรณีที่เกี่ยวข้อง หรือเมื่อจำเป็นเพื่อให้บริษัทฯ สามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ และ
 • ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน: เช่น ข้อมูลศาสนา (ตามปรากฎบนบัตรประจำตัวประชาชน) และประวัติอาชญากรรม เราจะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนบนพื้นฐานของความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือตามกรณีที่กฎหมายอนุญาต
ในบางกรณี บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ เช่น คุกกี้ พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ประเภทการสืบค้น ประวัติการสืบค้น ภาษาที่ใช้ในการสืบค้น หมายเลขที่ใช้สำหรับระบุตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่บนเครือข่าย ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP address) ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้งานและการโต้ตอบกับบริการออนไลน์ หรือการโฆษณาของบริษัทฯ (รวมถึงเว็บเพจที่เยี่ยมชม เนื้อหาที่เยี่ยมชม ลิงก์ที่คลิกและคุณสมบัติที่ใช้) เวลาที่ใช้และความถี่ในการใช้บริการออนไลน์ของบริษัทฯ หน้าเว็บที่ท่านคลิกลิงก์เพื่อเข้าสู่บริการออนไลน์ของบริษัทฯ (เช่น อ้างอิงจากURL) และรายงานข้อขัดข้อง ทั้งนี้ หากมีความเป็นไปได้ในการผสานข้อมูลใด ๆ เข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากมีการใช้ข้อมูลอื่นเพื่อสร้างโปรไฟล์ของท่าน บริษัทฯ จะถือว่าข้อมูลอื่น ๆ และข้อมูลที่ผสานกันเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เยาว์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถและบุคคลไร้ความสามารถ ภายใต้ความยินยอมของผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนหรือผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลในกรณีที่มีความจำเป็น หรือเมื่อบริษัทฯ มีฐานทางกฎหมายอื่นในการเก็บรวบรวมได้ตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต บริษัทฯ จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีโดยปราศจากความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนตามจำเป็น หรือจากบุคคลเสมือนไร้ความสามารถและบุคคลไร้ความสามารถ โดยปราศจากความยินยอมจากผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลตามกฎหมาย ในกรณีที่บริษัทฯ ทราบว่าบริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่เจตนาจากผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนตามที่กฎหมายกำหนด หรือจากบุคคลเสมือนไร้ความสามารถและบุคคลไร้ความสามารถโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลตามกฎหมายนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าวทันที หรือประมวลผลเท่าที่ฐานทางกฎหมายอื่นนอกเหนือจากการขอความยินยอมรองรับ

หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่บริษัทฯ และ/หรือผู้ให้บริการภายนอก (เช่น การอ้างอิงหรือบุคคลอ้างอิงของท่าน) เพื่อดำเนินการใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับบริการของบริษัทฯ หรือกรณีที่ท่านมีการร้องขอให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ๆ ไปยังบุคคลที่สาม ท่านรับรองและให้การยืนยันว่าบุคคลเหล่านั้นได้รับการแจ้งเกี่ยวกับเนื้อหาในประกาศฉบับนี้อันรวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัทฯ และท่านได้รับความยินยอมตามที่จำเป็นจากบุคคลอื่นเหล่านั้น และท่านได้รับการอนุญาตในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านั้น รวมถึงการให้บริษัทฯสามารถเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามที่ระบุในประกาศฉบับนี้

2. เหตุใดเราจึงเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เฉพาะในบางกรณีที่บริษัทฯ ระบุไว้ว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลใด ๆ เป็นไปโดยอาศัยความยินยอมของท่าน บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยฐานทางกฎหมายอันได้แก่ (1) การปฏิบัติตามสัญญาสำหรับการให้บริการหรือธุรกรรมแก่ท่าน (2) การปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ (3) ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลอื่น (4) ฐานประโยชน์ที่สำคัญเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ/หรือ (5) ฐานประโยชน์สาธารณะ เพื่อการดำเนินการอันเป็นสาธารณประโยชน์ หรือเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์ระหว่างท่านและบริษัทฯ ดังนี้
 • ขั้นตอนการลงทะเบียน เช่น เพื่อดำเนินการลงทะเบียนสมาชิก สร้างโปรไฟล์สมาชิก ตรวจสอบประวัติ รวมถึงตรวจสอบข้อมูลของท่านกับบัญชีดำ การฟอกเงิน การฉ้อโกง และการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (RPT) และเพื่อการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเป็นสมาชิก
 • เพื่อให้บริการแก่ท่าน เช่น การให้บริการแพลตฟอร์มแก่ท่านเพื่อการดำเนินการขายประกันภัย เพื่ออำนวยความสะดวกการเรื่องการไหลของข้อมูลแก่ลูกค้าที่เกี่ยวข้อง ผู้รับประกันภัย และสมาชิกอื่น ๆ (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง) เพื่อให้ท่านสามารถจัดทำใบเสนอราคาการประกันภัยให้แก่ลูกค้า เพื่อการให้บริการแพลตฟอร์มแก่ท่านเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างนายหน้า ตัวแทน สมาชิก ลูกค้า และผู้รับประกันภัย เพื่อให้สามารถมีการทำธุรกรรมระหว่างนายหน้า ตัวแทน สมาชิก และบริษัทฯ เพื่อติดตามตรวจสอบบันทึกการทำธุรกรรม (เช่น ใบแจ้งต่ออายุการเอาประกันภัย ใบแจ้งสถานะ การปรับปรุงกระเป๋าเงินและสถานะการขาย)
 • ในการประมวลผลธุรกรรมและ/หรือการชำระเงิน: เช่น การประมวลผลการชำระเงิน การประมวลผลการหักภาษี ณ ที่จ่าย การออกรายงานเงินได้ประจำปี การออกใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย การออกใบกำกับภาษีและใบกำกับภาษีมูลคค่าเพิ่ม
 • การปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ: เช่น เพื่อทำการวิจัยหรือวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการให้บริการของบริษัทฯ รวมถึงการใช้ข้อมูลนิรนามเพื่อวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ของเครื่องจักรกล เพื่อตรวจสอบว่าส่วนใดในแพลตฟอร์มของบริษัทฯ ที่ท่านเข้าชม หรือส่วนใดของแพลตฟอร์มที่ท่านพบว่ามีประโยชน์มากที่สุด การประเมินส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ และประสบการณ์ การทดลองใช้คุณสมบัติหรือฟังก์ชั่นต่าง ๆ เพื่อทำการซ่อมแซมจุดบกพร่องในโปรแกรม (Debug) และแก้ไขข้อผิดพลาด เพื่อวิเคราะห์การใช้บริการออนไลน์ของบริษัทฯ
 • การป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัย: เช่น เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมของสมาชิกที่เกี่ยวกับคำขอประกันภัยที่เป็นการฉ้อฉล เพื่อตรวจสอบบันทึกกิจกรรมเครือข่ายของสมาชิก เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ความปลอดภัย เพื่อดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยและเพื่อป้องกันอันตรายอันอาจเกิดกับข้อมูล การฉ้อฉล การฉ้อโกง หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
 • การโฆษณาและการตลาด เช่น เพื่อทำการตลาด การสื่อสาร ประกาศ ข่าวสาร และการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบริการอื่น ๆ รวมถึงการโฆษณา และการสื่อสารทางการตลาด บริการ และของรางวัลจากบริษัทฯ บริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ
 • เพื่อการยืนยันตัวตนของท่าน: เช่น การลงทะเบียน การยืนยัน การระบุตัวตนและการรับรองความถูกต้องของท่าน หรือตัวตนของท่านและการลงนาม เพื่อยืนยันตำแหน่งของท่านเพื่อให้สามารถเข้าถึงบัญชีของท่าน และเพื่อเก็บคำถามรักษาความปลอดภัยที่ใช้ในการยืนยันตัวตนในภายหลังสำหรับกรณีผ่านทางออนไลน์ หรือมือถือ
 • เพื่อการสื่อสารและการจัดการความสัมพันธ์ของเรากับท่าน: เช่น เพื่อตอบสนองและปฏิบัติตามคำขอของท่านเกี่ยวกับบริการที่บริษัทฯ เสนอหรือให้ เพื่อจัดการบัญชีและจัดการความสัมพันธ์ของเรา เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและจัดการปัญหาทางเทคนิค เพื่อประมวลผลและปรับปรุงข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามข้อร้องเรียนของท่าน
 • การจัดการฝึกอบรม: เช่น การจัดอบรม สัมมนา รวมถึงกระบวนการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีอื่นใด
 • การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ: เช่น เพื่อปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลของท่าน เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูล เพื่อทำการควบคุมความเสี่ยงของบริษัทฯ การตรวจสอบและการเก็บบันทึกการตรวจสอบ เพื่อเก็บบันทึกทางธุรกิจและอื่น ๆ เพื่อการปฏิบัติงาน จัดการ และรักษาการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อดูแลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ การจัดการระบบสื่อสาร การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการตรวจสอบความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อดูแลการจัดการธุรกิจภายใน สำหรับข้อกำหนดการปฏิบัติงานภายใน นโยบายและขั้นตอนของบริษัทฯ
 • การปกป้องประโยชน์ของบริษัทฯ: เช่น เพื่อป้องกันความปลอดภัยและความมั่นคงของบริษัทฯ การใช้สิทธิ์และการปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ เมื่อจำเป็นและสามารถทำได้ตามกฎหมาย ตัวอย่างเช่น เพื่อตรวจจับ ป้องกันและตอบสนองการร้องเรียนที่เป็นการทุจริต และเพื่อประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต และการระบุธุรกรรมที่มีการทุจริต การเรียกร้องเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการละเมิดกฎหมาย เพื่อจัดการและป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินและสินทรัพย์ของเรา เพื่อดำเนินการตรวจสอบรายชื่อการติดโทษ (sanction list) การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายในและบันทึก การจัดการสินทรัพย์ ระบบและการควบคุมธุรกิจอื่น ๆ เพื่อป้องกันหรือปราบปรามอันตรายซึ่งอาจเกิดกับชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล เพื่อการตรวจสอบรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ การติดตามเหตุการณ์ เพื่อป้องกัน และรายงานความผิดทางอาญา และเพื่อปกป้องความปลอดภัย และความมั่นคงของบริษัทฯ สำหรับการอ้างอิง และใช้เป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้อง หรือการดำเนินคดี
 • ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย: เช่น การปฏิบัติตามกฎหมาย การดำเนินคดี หรือคำสั่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งอาจรวมถึงคำสั่งจากหน่วยงานของรัฐนอกประเทศไทย และ/หรือการให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานราชการ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย เมื่อบริษัทฯ มีความเห็นสมควรว่า บริษัทฯ จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ความร่วมมือตามกฎหมาย การดำเนินการ คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ หลักจรรยาบรรณ และนโยบายภายในของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ การใช้สิทธิและการโต้ตอบข้อเรียกร้องทางกฎหมาย เพื่อเก็บรักษาบันทึกและแก้ไขข้อร้องเรียนและข้อพิพาท เพื่อประมวลผลการดำเนินกิจกรรม เพื่อประมวลผลกิจกรรมการรายงานเครดิต และการกำกับดูแลและการรายงานภาษี การเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ
 • การทำงานของเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของบริษัทฯ: เช่นการบริหารงาน การดำเนินงาน การติดตามงาน การตรวจสอบ และจัดการเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกและตรวจสอบให้แน่ใจว่าทำงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและปลอดภัย เพื่อการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับท่านในเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของบริษัทฯ ปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาในเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของบริษัทฯ เพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงระบบที่มีอยู่และให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค
 • การทำธุรกรรมขององค์กร: ในกรณีที่มีการขายกิจการ โอนกิจการ การควบรวมกิจการ ปรับโครงสร้างกิจการ หรือเหตุการณ์ที่คล้ายกัน ซึ่งบริษัทฯ อาจโอนข้อมูลของท่านไปยังบุคคลที่สามอย่างน้อยหนึ่งราย อันเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมนั้น
 • วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อน:
  • เพื่อวัตถุประสงค์ในการยื่นสำเนาบัตรประชาชนของคุณในการดำเนินการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: ข้อมูลศาสนา (ตามที่ปรากฏบนบัตรประจำตัวประชาชน)
   หมายเหตุ: บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทไม่มีวัตถุประสงค์ในการเก็บใช้และไม่มีการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนซึ่งปรากฏอยู่บนหน้าบัตรประชนของคุณในระบบข้อมูลของบริษัท
  • เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตรวจสอบประวัติ และเพื่อการดำเนินการลงทะเบียนในการใช้บริการ: ประวัติอาชญากรรม
กรณีที่บริษัทฯ จำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด หรือกรณีที่บริษัทฯ ต้องเข้าทำสัญญา หรือปฏิบัติตามสัญญากับท่าน และท่านไม่ได้ให้ข้อมูลนั้นเมื่อมีการร้องขอ บริษัทฯ อาจไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ข้างต้นได้

ในกรณีที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมสำหรับการดำเนินกิจกรรมบางอย่างในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จะดำเนินการขอรับความยินยอมจากท่านสำหรับกิจกรรมดังกล่าวแยกต่างหาก

3. ผู้ที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอกต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ข้างต้น:
 • กลุ่มธุรกิจทางการเงินและบริษัทในเครือกรุงศรี: บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อกลุ่มธุรกิจทางการเงินและบริษัทในเครือกรุงศรี
 • พันธมิตรทางธุรกิจ: บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อ บริษัทที่บริษัทฯ ได้ร่วมมือเพื่อเสนอหรือพัฒนาบริการให้กับท่านหรือลูกค้าหรือผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต ตัวอย่างเช่น บริษัทประกันภัย
 • ผู้ให้บริการ: บริษัทฯ ใช้บริษัทอื่นเพื่อให้บริการในนามของบริษัทฯ และเพื่อสนับสนุนบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อผู้ให้บริการเหล่านี้ หรือบริษัทดังกล่าวอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในนามของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการที่เก็บข้อมูล ผู้ให้บริการคลาวด์ ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการเครือข่ายแพลตฟอร์มที่ใช้สนับสนุน ผู้ให้บริการด้านการจัดการทั่วไป ผู้ให้บริการคอลเซ็นเตอร์ ผู้ให้บริการจัดส่งข้อความ (SMS) ที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ผู้ให้บริการด้านการพิมพ์และการขนส่ง ผู้สื่อข่าวและประชาสัมพันธ์
 • บุคคลที่สามอื่น ๆ : บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในนามของท่าน หรือเกี่ยวข้องกับการจัดหาบริการที่ท่านได้รับจากบริษัทฯ รวมถึงนายหน้า ตัวแทน หรือสมาชิกรายอื่น ตามที่เกี่ยวข้อง
 • บุคคลที่สามที่ท่านอนุญาตหรือมีคำขอให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน: เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยความยินยอมของท่านหรือตามคำขอของท่าน
 • หน่วยงานรัฐบาลและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือตามความจำเป็น: บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานกำกับดูแล หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ตามกฎหมายและวัตถุประสงค์ตามที่จำเป็น เช่น
  • เพื่อตอบสนองต่อคำขอจากหน่วยงานกำกับดูแล หรือเพื่อตอบสนองต่อหมาย หมายศาล การตรวจสอบของรัฐบาลหรือการสอบสวน การขอบังคับใช้กฎหมาย กรมสอบสวนคดีพิเศษ คำสั่งทางกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายอื่น ๆ
  • เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายอื่น ๆ เช่น บังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ การใช้ หรือการปกป้องสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือกรณีที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นสิ่งจำเป็นหรือเหมาะสมเพื่อปกป้องสิทธิของบริษัทฯ สิทธิในการปกป้องความปลอดภัยในชีวิตของบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่น ๆ ความปลอดภัยของบุคคลหรือทรัพย์สิน หรือเพื่อตรวจจับ ป้องกัน หรือจัดการกับการฉ้อโกง
 • ผู้มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นผู้ซื้อ (รวมถึงตัวแทนและที่ปรึกษา): ในกรณีที่บริษัทฯ ตั้งใจจะขายส่วนหนึ่งส่วนใดของธุรกิจของบริษัทฯ หรือสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือถ้าบุคคลที่สามได้มาซึ่งสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ในกรณีนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ที่บริษัทฯ ขาย โดยบริษัทฯ จะแจ้งผู้ซื้อว่าจะต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่อธิบายไว้ในประกาศนี้เท่านั้น
4. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เท่าที่จำเป็นเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่มีการเก็บรวบรวม และเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ตามรายละเอียดในประกาศฉบับนี้และตามกฎหมายที่บังคับใช้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานกว่าดังกล่าวตามที่จำเป็น และ/หรือเท่าที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

5. สิทธิของท่าน
สิทธิที่ระบุไว้ในส่วนนี้เป็นสิทธิตามกฎหมายของท่าน ซึ่งท่านสามารถร้องขอใช้สิทธิเหล่านี้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดโดยกฎหมาย และมาตราการการจัดการด้านสิทธิของบริษัทฯ โดยสิทธิเหล่านี้มีดังนี้:
 • การเข้าถึง: ท่านมีสิทธิในการเข้าถึง รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือร้องขอการเปิดเผยซึ่งการได้มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม
 • การแก้ไข: เมื่อท่านพิจารณาว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์ ท่านมีสิทธิร้องขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้
 • การลบ: ท่านมีสิทธิร้องขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลกลายเป็นนิรนาม ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด
 • การจำกัด: ท่านมีสิทธิร้องขอการจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • การคัดค้าน: ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เฉพาะของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะคัดค้านการประมวผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดแบบตรง ซึ่งรวมถึงการทำโปรไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดแบบตรงนั้นด้วย
 • การถอนคำยินยอม: หากท่านเคยให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมของท่านได้ตลอดเวลา
 • การขอรับข้อมูลส่วนบุคคล: ในกรณีที่กฎหมายให้ท่านมีสิทธิที่จะขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และการส่งข้อมูลดังกล่าวไปให้องค์กรอื่น
 • การร้องเรียน: ท่านมีสิทธิที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ เกี่ยวกับการการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบริษัทฯ หรือในนามของบริษัทฯ
6. การเปลี่ยนแปลงประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ อาจแก้ไขหรือปรับปรุงประกาศฉบับนี้เป็นครั้งคราว ตามการเปลี่ยนแปลงของแนวทางการปฏิบัติหรือนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ จากเหตุผลต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย ฯลฯ การแก้ไขหรือการปรับปรุงประกาศฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อบริษัทฯ ประกาศบนเว็บไซต์ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ หรือขอความยินยอมจากท่านอีกครั้ง หากมีการปรับปรุงที่สำคัญสำหรับประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หรือหากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องทำตามกฎหมาย

7. การติดต่อและสอบถาม
ถ้าท่านมีคำถาม ความคิดเห็น หรือข้อกังวลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ หรือหากท่านต้องการส่งคำขอตามสิทธิที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ กรุณาติดต่อบริษัทฯ ตามที่อยู่ด้านล่าง บริษัทฯ จะดำเนินการตอบท่าน และให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวแก่ท่าน

ติดต่อสอบถาม หรือต้องการขอใช้สิทธิ:
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ 428 อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น 9-15 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Call Center: โทร.088-088-0880
อีเมล: [email protected]

ติดต่อร้องเรียน เรื่องการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล:
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
อีเมล : [email protected]