หน้าแรก > ข่าวและบทความ > อารีเกเตอร์ พาสมาชิกยกขบวนญี่ปุ่นฟรี!

อารีเกเตอร์ พาสมาชิกยกขบวนญี่ปุ่นฟรี!

21 กรกฎาคม 2566
อารีเกเตอร์ พาสมาชิกยกขบวนญี่ปุ่นฟรี!

อารีเกเตอร์ (Areegator) ระบบแพลตฟอร์มเสนอขายประกันออนไลน์ ได้เปิดตัวแคมเปญใหม่ “อารีเกเตอร์พาสมาชิกยกขบวนญี่ปุ่นฟรี!” พาเหล่าสมาชิกอารีเกเตอร์สุดยอดนักขายประกัน เมื่อเบี้ยประกันภัยสุทธิรวมสูงสุด 25 อันดับแรก และ มียอดตั้งแต่ 3,500,000 บาทขึ้นไป

เงื่อนไขการตัดสินและการรับรางวัล :

  1. สงวนสิทธิ์การรับรางวัลในแต่ละประเภทการท้าทาย 1 สมาชิก ต่อ 1 สิทธิ์ เท่านั้น
  2. กรณีสมาชิกมีความประสงค์จะโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่น สามารถให้ได้เฉพาะบุคคลในครอบครัวเท่านั้น ได้แก่
     (บิดา มารดา ภรรยา สามี บุตร) เท่านั้น
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในกรณีที่ทางบริษัทฯตรวจสอบและพบการกระทำใด ๆ ที่เข้าข่ายทุจริตหรือผิดวัตถุประสงค์ของการเป็นสมาชิก (Agent Inactive) หรือ ไม่สามารถติดต่อสมาชิกเพื่อรับรางวัลได้ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดไว้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. กรณีสมาชิกมีความประสงค์ไม่ขอรับรางวัลเดินทาง บริษัทฯ จะจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคืนให้สมาชิก เป็นจำนวน 70% ของมูลค่าของรางวัล (สมาชิกต้องชำระภาษีตามกฎหมาย)
  5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเปลงวันที่จัดกิจกรรม หรือ ยกเลิกการจัดกิจกรรม อันเกิดจากเหตุจำเป็นให้ไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดการเดิมที่กำหนดไว้ โดยบริษัทฯจะจ่ายรางวัลเดินทางเป็นเงินค่าตอบแทนคืนให้สมาชิก (สมาชิกต้องชำระภาษีตามกฎหมาย)
  6. การตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโต้แย้งได้
  7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือ ถอนกิจกรรมได้โดยดุลพินิจของบริษัทฯ เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  8. บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม