หน้าแรก > ข่าวและบทความ > อารีเกเตอร์ จัดเพิ่ม 5 ที่นั่งไปญี่ปุ่น สำหรับนักธุรกิจอารีเกเตอร์สินเชื่อติดล้อ

อารีเกเตอร์ จัดเพิ่ม 5 ที่นั่งไปญี่ปุ่น สำหรับนักธุรกิจอารีเกเตอร์สินเชื่อติดล้อ

26 กรกฎาคม 2566
อารีเกเตอร์ จัดเพิ่ม 5 ที่นั่งไปญี่ปุ่น สำหรับนักธุรกิจอารีเกเตอร์สินเชื่อติดล้อ

ภายใต้เงื่อนไข:

 1. สมาชิกที่ส่งหลีดงานสินเชื่อสะสมระหว่างเดือน มิถุนายน -ธันวาคม 66 และได้รับการอนุมัติสูงสุด 5 อันดับแรก

 2. สมาชิกต้องมีงานสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติสะสมขั้นต่ำ 10,000,000 บาทขึ้นไป โดยนับจากยอดจัดสินเชื่อ (ไม่รวมยอดจัดประกัน)

 3. ไม่นับรวมรายการสินเชื่อที่ถูกยกเลิก


หมายเหตุสำคัญ : 

 1. สงวนสิทธิ์การรับรางวัลในแต่ละประเภทการท้าทาย 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ เท่านั้น

 2. กรณีสมาชิกมีความประสงค์จะโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่น สามารถให้ได้เฉพาะบุคคลในครอบครัวเท่านั้น ได้แก่ (บิดา มารดา ภรรยา สามี บุตร) เท่านั้น

 3. กรณีสมาชิกมีความประสงค์ไม่ขอรับรางวัลเดินทาง สมาชิกจะได้รับเป็นค่าตอบแทนคืนเป็นจำนวน 70% ของมูลค่าของรางวัล (และสมาชิกต้องชำระภาษีตามกฎหมาย)

 4.  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ทางบริษัทตรวจสอบและพบการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายทุจริตหรือผิดวัตถุประสงค์ของการเป็นสมาชิก (Agent Inactive) หรือ ไม่สามารถติดต่อเพื่อรับรางวัลได้ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ จัดกิจกรรมกำหนดไว้

 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในพิจารณารางวัลสำรองไว้สำหรับสมาชิกที่มีคุณสมบัติใกล้เคียง

 6. กรณีที่ไม่สามารถออกเดินทาง (Top sales ไม่ถึง 20 ท่าน หรือ Top Loan Refer ไม่ถึง 5 ท่าน) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์จ่ายผลตอบแทนเป็นจำนวนเงินแทน

 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง ยืดขยาย หรือ ถอนกิจกรรมได้โดยดุลพินิจของบริษัทฯ เพียงผู้เดียว

 8. บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม